Act

Maanmittauslaitos – Kestävän ruoantuotannon tukena

Net benefit (€)
40 700 000

Tilusjärjestely on kustannustehokas yhteistyöhanke, jolla Suomen peltotilusrakennetta kehitetään vastaamaan tulevaisuuden ruuantuotannon tarpeita. Tilusjärjestelyllä saavutettu hyvä tilusrakenne edistää ruokasektorin huoltovarmuutta ja maatalouden kannattavuutta, parantaa liikenneturvallisuutta sekä vähentää maankäyttösektorin päästöjä.

Purpose

Suomen pirstoutunut peltotilusrakenne heikentää maatalouselinkeinojen kannattavuutta. Huono tilusrakenne yhdessä maatalouden rakennemuutoksen kanssa on johtanut kasvua hakevien tilojen kannalta epäedulliseen kilpailutilanteeseen. Tämä vaikuttaa koko ruokaketjun kannattavuuteen.

Tilusjärjestely on käytännössä lähes ainoa keino, jolla voidaan kehittää nykyistä maatilojen tilusrakennetta. Tilusjärjestelyllä saavutettu kiinteistörakenne säilyy hyvänä ja kehittyy edelleen.

Tilusjärjestelyllä saadaan aikaan mahdollisimman suuria, hyvän muotoisia ja lähellä tilakeskusta sijaitsevia peltolohkoja. Kun ajomatkat lyhenevät ja maatalouskoneiden siirtely vähenee, säästyy maanviljelijältä sekä aikaa että rahaa. Samalla päästöt pienevät ja liikenneturvallisuus paranee. Hyvä kiinteistörakenne mahdollistaa myös investoinnit uuteen teknologiaan ja viljelykustannuksia alentaviin ratkaisuihin. Tämä lisää edelleen tilusjärjestelyssä saavutettuja hyötyjä.

Maanmittauslaitos kehittää jatkuvasti tilusjärjestelyä monipuolisemmaksi ja nopeammaksi työvälineeksi. Tilusjärjestelyillä edistetään jatkossa maankäyttösektorin ilmastotavoitteita muun muassa mahdollistamalla kosteikkojen perustaminen ja vajaatuottoisten peltojen metsittäminen.

Results

Maanmittauslaitos tekee vuosittain yli 9 000 hehtaarin verran tilusjärjestelyjä.

Vuodesta 2010 vuoden 2021 loppuun mennessä on tehty 107 000 hehtaaria tilusjärjestelyjä ja niiden yhteenlaskettu nettohyöty on 40,7 miljoonaa euroa.

Esimerkiksi Ylivieskan Raudaskylässä toteutetussa tilusjärjestelyssä vaihdettiin tiluksia maanviljelijöiden kesken yhteensä 406 hehtaaria, minkä seurauksena traktoriajot vähenivät 8 500 kilometriä vuodessa. Ajassa säästö on lähes 370 tuntia.

Esimerkiksi vuonna 2021 valmistuneiden tilusjärjestelyjen nettohyödyt olivat 3 000 000 euroa. Nettohyödyt ovat viimeisen 10 vuoden aikana olleet keskimäärin 3,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Kiinteistörakenteen kehittämisen ja maatalouden edellytysten parantamisen lisäksi tilusjärjestelyiden kautta edistetään useita kestävän kehityksen tavoitteita:
• Ajomatkojen lyhetessä ja peltotyön tehostuessa fossiilisten polttoaineiden käyttö ja siitä aiheutuvat päästöt vähenevät. Ylimääräisen ajon vähetessä maatalouskoneet kestävät pidempään käytössä.
• Tilusjärjestelyt vähentävät uusien peltojen raivaamista, mikä pienentää maatalouden hiilijalanjälkeä.
• Liikenne sujuvoituu ja liikenneturvallisuus paranee, kun maatalousliikenne yleisillä teillä vähenee. Myös tarpeettomaksi jääviä tasoristeyksiä voidaan poistaa tilusjärjestelyiden yhteydessä.
• Tilusjärjestelyissä toteutettavat vesienhallintatoimenpiteet vähentävät vesistökuormitusta ja ilmastopäästöjä.
• Tilusjärjestelyt tekevät suomalaisesta ruuantuotannosta kannattavampaa ja siten parantavat ruokaturvaa.
• Tilusjärjestely on koko kylän yhteinen kehittämishanke, jolla voidaan lisätä kylän elinvoimaa.

Implementation

Tilusjärjestelytoiminta on aina laajaa yhteistyötä maanomistajien, eri järjestöjen, kyläläisten, urakoitsijoiden sekä viranomaisten ja tutkijoiden kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan tilusjärjestelytoiminnan laatu ja vaikuttavuus.

Maanmittauslaitos keskittää tiedottamista tilusjärjestelyistä kiinteistö- ja omistusrakenteeltaan sekä pellon käytön kannalta ongelmallisille alueille. Alueiden valinta ja rajaus tehdään yhteistyössä kuntien maatalousvirkailijoiden ja tiedotustilaisuutta pyytäneiden maanomistajien kanssa.

Maanomistajien aloitteen perusteellä selvitetään tarkemmin mahdollisuudet sekä maanomistajien kiinnostus tilusjärjestelyihin. Kiinnostuksen lisäksi tilusjärjestelyn hyötyjen on oltava suuremmat kuin kustannusten. Tilusjärjestelyyn siirtyminen edellyttää maanomistajien hakemusta.

Valtio ostaa peltoa tilusjärjestelyn käyttöön. Käytettävissä oleva valtion maa helpottaa merkittävästi uuden vaikuttavan tilussijoituksen suunnittelua ja toteuttamista. Pellon hankintaan käytetyt varat palautuvat valtiolle pellon saajien korvatessa saamansa lisäpellon käyvän hinnan mukaisesti.

Valtion maanhankintaa voisi käyttää apuna myös tilusjärjestelyjen yhteydessä tehtävissä ilmastotoimenpiteissä kasvihuonekaasujen vähentämiseksi, esimerkiksi ennallistettavien heikkotuottoisten paksuturpeisten alueiden hankintaan.

Uusi tilussijoitus suunnitellaan maanomistajien kanssa käytävien neuvottelujen perusteella.

Kun tilusrakenne paranee merkittävästi, voidaan tilusjärjestelyalueen tie- ja kuivatusverkon korjaamiseen käyttää uusjakojen tukemislain mukaista rahoitusta. Tie- ja kuivatusverkon korjaustarve selvitetään asiantuntijoiden ja maanomistajien paikallistuntemuksen avulla.

Lisäksi tilusjärjestelyssä päätetään muun muassa tilusten vaihtumisen ajankohta, maanomistajien väliset korvaukset ja korjataan tieoikeudet vastaamaan uuden tilussijoituksen kulkutarpeita.

Kasvatamme tilusjärjestelyiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta kiinnittämällä erityistä huomiota kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Timo Potka, tilusjärjestelyistä vastaava johtaja
Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses