Act

Berner – Senioriohjelma

Employees
41

Bernerin Senioriohjelmaan kuuluvat 58-vuotiaat ja sitä vanhemmat Berner-seniorit Suomessa. Senioriohjelma sisältää joukon erilaisia ikäjohtamisen käytäntöjä eri osa-alueilta. Ohjelman teemoja ovat työkyvyn ylläpitäminen, työn ja ikääntymisen yhteensovittaminen lähiesimiestyön näkökulmasta sekä hallittu siirtyminen eläkkeelle huolellisen seuraajasuunnittelun avulla.

Read in another language:

Purpose

Berner-senioriohjelman tarkoituksena on vahvistaa positiivista suhtautumista ikään ja ikääntymiseen sekä yksilö- että yhteisötasolla. Ohjelman avulla pyritään ylläpitämään ikääntyvän työntekijän työ- ja toimintakykyä, voimavaroja ja motivaatiota sekä arvostamaan ikääntyvän kokemusta, osaamista ja sitoutumista.

Teon tavoitteena on tarjota esimiehille ikäjohtamiseen konkreettinen työkalu sekä tukea työntekijän työkykyä eläkeikään asti. Senioriohjelmassa työntekijän siirtymä eläkkeelle tehdään suunnitelmallisesti ja yhteistyössä työnantajan kanssa.

Results

Vuonna 2020 Bernerillä oli 41 yli 60-vuotiasta työntekijää, joista 31 henkilöä piti yhteensä 193 päivää seniorivapaita. Ohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen, minkä vuoksi pidämme ohjelman suosiota ja pidettyjä vapaapäiviä parhaana mittarina sen onnistumisesta. Vanhuuseläkkeelle siirtymisikä vuonna 2020 oli keskimäärin 64 vuotta, mikä kertoo Berner-senioreiden työssä viihtymisestä.

Senioriohjelma on suosittu ja vakiintunut osaksi ikäjohtamisen käytäntöjä. Ohjelma on mahdollistanut luontevan keskusteluyhteyden ylläpidon ikääntyvän työntekijän ja työnantajan välillä. Ohjelmasta on saatu paljon myönteistä palautetta sekä esimiehiltä että ohjelmaan osallistuvilta työntekijöiltä.

Implementation

Senioriohjelman eri käytännöt tukevat ikääntyvää sekä hänen esimiestään työuran loppupuolella. Ohjelma tarjoaa erilaisia käytäntöjä ja ohjeistusta, jotta ikääntyminen voidaan huomioida johtamisessa.

Työn ja työajan muokkaus tarvittaessa

Senioriohjelman puitteissa esimiestä ja työntekijää ohjeistetaan yhdessä miettimään työn muokkauksen vaihtoehtoja tilanteen niin vaatiessa. Kannustamme pitämään työterveyshuollon mukana keskustelussa, mikäli tehtäviä on tarpeen muokata esimerkiksi fyysisesti kevyemmiksi. Tarjoamme myös mahdollisuuden osa-aikatyöhön tai osa-aikaeläkkeeseen.

Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen tukeminen

Vuonna 2020 60 vuotta täyttävät kutsuttiin senioriohjelman mukaiseen terveystarkastukseen. Terveystarkastuksien aloittamisajankohtaa tarkastellaan kulloinkin voimassaolevan eläkeiän mukaan. Työntekijä ja työfysioterapeutti laativat työntekijälle fyysistä kuntoa ylläpitävän ja vahvistavan ohjelman. Työntekijä ja esimies seuraavat fyysistä kuntoa liikuntapäiväkirjan avulla. Ohjelman vaikuttavuutta seurataan vapaaehtoisella vuosittaisella fyysisen kunnon testauksella.

Seniorivapaat

Seniorivapaita on mahdollista pitää, kun fyysisen kunnon testaus on kyseisenä vuonna tehty. Vapaat sijoitetaan erilleen vuosiloma-ajoista, sillä niiden on tarkoitus tuoda lisää taukoja työvuoteen.

Eläkevalmennus

Kaikille Berner-senioreille järjestetään vuosittainen eläkeinfo, jossa työeläkeyhtiö Ilmarisen edustaja kertoo eläkkeelle jäämisestä monesta eri näkökulmasta. Eläkevalmennus sisältää tietoa eläkeasioista, eläkeläisen sosiaaliturvasta, työstä luopumisen merkityksestä, ikääntymisestä ja sen vaikutuksesta hyvinvointiin, liikuntatapoihin, terveyteen, ravitsemukseen sekä työ- ja toimintakykyyn.

Seuraajasuunnittelu

Seuraajasuunnittelulla varmistetaan, että työtehtävään liittyvä osaaminen ja tietotaito siirtyvät seuraajalle mahdollisimman hyvin.

Senioriohjelma alkaa 58-vuotiaiden kohdalla ikääntyvän työurasuunnitelman laatimisella. Suunnitelma laaditaan yhdessä esimiehen kanssa henkilötietojärjestelmä Mepcoon. Ikääntyvän työurasuunnittelussa keskustellaan työntekijän toiveista ja odotuksista työuran lopulle sekä suunnitellaan tehtävien ja erityisesti hiljaisen tiedon siirtymää seuraajalle. Keskusteluyhteys työntekijän ja esimiehen välillä pidetään auki työurasuunnitelman mahdollisesti muuttuessa.

Hyvissä ajoin aloitettavalla seuraajasuunnittelulla halutaan varmistaa, että erityisesti pitkään Bernerillä työskennelleiden kertynyt tieto yrityksestä ei lähde heidän mukanaan vaan siirtyy myös seuraajalle. Keskimääräinen työuran pituus Bernerillä on noin 10 vuotta.

Impact
Excitement
Replicability
Project Director, Sustainable Everyday Life at Sitra
Markus Terho
Review

Building specific programs that are tailored to support employees in their careers and provide assistance and development opportunities in key moments of change, are efficient means to increase employee commitment, performance and loyalty. This Planet act is scalable to all types of organizations, but require specific compenetences from HR, investment and company leadership commitment.

About Markus
A corporate responsibility veteran, with over two decades in the industry. He has held several notable positions, among them, he has served as the global sustainability chief at Nokia. There he has managed global corporate responsibility activities, environmental and social responsibility, social investment portfolios as well as disaster relief and charity donations.

Responses

  1. Berner Oy sai 2013 tammikuussa tästä ohjelmastaan Sitran työelämäpalkinnon. Olimme iloisia ja ylpeitäkin tästä huomionosoituksesta ja nyt senioriohjelma on vakiinnuttanut paikkansa osana hyvää berneriläistä johtamista. Hienoa!

  2. Kokemuksen siirto tuleville tekijöille on erimoimaisen tärkeää. Ja kun niistä kenellä tieto taito on, pidetään huolta se motivoi sekä auttaa jaksamaan tiedon ja taidon kantajaa.

  3. Hienoa, että Bernerillä ymmärretään se että vaikka nuorissa on tulevaisuus niin paras lopputulos saadaan kun sitä tehdään yhdessä eri ikäisten kanssa.
    Bernerin senioriohjelma on erinomainen esimerkki yksilöllisestä suhtautumisesta ja tuesta työntekijöihin heidän työuransa eri vaiheissa.
    On myös huomattava, että tämä on työntekijälle vapaaehtoinen mahdollisuus ei pakko.