Act

DNA – Maahanmuuttajanuorten digitaitojen edistäminen

Participants
100

Yhteistyössä Plan International Suomen kanssa DNA tarjoaa 16–20-vuotiaille maahanmuuttaja nuorille mahdollisuuden tutustua DNA:han, työnhakuoppeja sekä kokemusta ICT-alan töistä. Samalla DNA:laisten tieto ja ymmärrys monimuotoisesta työyhteisöstä karttuu sisäisissä tilaisuuksissa ja mahdollisuuksissa osallistua nuorten mentorointiin. Hanke on käynnissä läpi vuoden 2022.

Read in another language:

Purpose

Digitaalinen yhdenvertaisuus on yksi DNA:n vastuullisuustyön lähtökohdista. Maahanmuuttajanuoret ovat ikänsä, digitaitojensa ja taustansa vuoksi monesti digitaalisen eriarvoisuuden kuilun toisella puolella, eli vaarassa jäädä syrjään digitalisoitumisen tuomista hyödyistä ja sen vaatimista työelämätaidoista. Yleisimmät heihin kohdistuvat haasteet liittyvät kieli- ja digitaitojen puutteeseen tai näissä koettuun epävarmuuteen. Saavutettavien digipalveluiden puute asettaa haasteita myös heidän kotoutumiselleen, sillä tämä vaikuttaa suoraan esimerkiksi heidän kykyynsä löytää halumiansa töitä digimaailmassa, ja sen kautta työllistymiseen.

Toinen keskeinen tavoite DNA:lla on lisätä DNA:laisten ymmärrystä monimuotoisuudesta. Mahdollisuus mentoroida nuoria on myös erinomainen tapa tutustuttaa työntekijät nuorten ajatuksille tulevaisuuden työelämästä.

Results

Toukokuussa DNA ja Plan ovat pystyneet hankkeen kauttaa kuulemaan ja opastamaan jo lähes 100 nuorta. Työtä jatketaan vuoden 2022 loppuun saakka.

Implementation

Hanketta toteutetaan seuraavin toimenpitein:
– Työhaastatteluharjoitukset nuorten kanssa
– CV-työpajat nuorten kanssa
– Job Shadowing -päivät DNA:laisten kanssa
– DNA:n sisäiset tilaisuudet monimuotoisuudesta
– sisäinen ja ulkoinen viestintä hankkeesta

DNA:n toimutusjohtaja Jussi Tolvanen tarjosi nuorille mahdollisuuden tutustua hänen työpäiväänsä.

Impact
Excitement
Replicability
Waiting for the first expert review.

Responses